نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۲۵کیلو وات۱۵۰۰دور

2,058,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۳۷کیلو وات ۱۵۰۰دور

2,236,500 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۳۷کیلو وات ۳۰۰۰دور

2,173,500 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۵۵کیلو وات ۱۵۰۰دور

2,572,500 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۵۵کیلو وات ۳۰۰۰دور

2,226,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۷۵ کیلو وات ۱۵۰۰دور

2,698,500 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۷۵ کیلو وات ۳۰۰۰دور

2,667,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۱٫۱ کیلو وات ۱۵۰۰دور

3,265,500 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۱٫۱ کیلو وات ۳۰۰۰دور

2,782,500 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۱٫۵ کیلو وات ۱۵۰۰دور

3,559,500 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۱٫۵ کیلو وات ۳۰۰۰دور

3,360,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۲٫۲ کیلو وات ۱۵۰۰دور

4,263,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE دارای درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم مناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفت کلاس حرارتی F دارای فرکانس hz50 روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتور ولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضا راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابت مناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده *نامناسب برای کاردرحالت بی باری