نمایش 1–12 از 65 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱۰کیلو وات ۱۵۰اسب ۱۰۰۰دور

137,760,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱۰کیلو وات ۱۵۰اسب ۱۵۰۰دور

118,650,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱۰کیلو وات ۱۵۰اسب ۳۰۰۰دور

100,800,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱کیلو وات ۱۵اسب ۱۰۰۰دور

15,855,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱کیلو وات ۱۵اسب ۱۵۰۰دور

13,440,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱کیلو وات ۱۵اسب ۳۰۰۰دور

12,180,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۳۲کیلو وات ۱۸۰اسب ۱۰۰۰دور

147,000,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۳۲کیلو وات ۱۸۰اسب ۱۵۰۰دور

126,735,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۳۲کیلو وات ۱۸۰اسب ۳۰۰۰دور

138,810,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۵کیلو وات ۲۰اسب ۱۰۰۰دور

25,305,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۵کیلو وات ۲۰اسب ۱۵۰۰دور

16,905,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۵کیلو وات ۲۰اسب ۳۰۰۰دور

14,700,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEمناسب برای کار دائمدرجه حفاظت IP55روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی Fفرکانس کار 50HZولتاژ نامی 380Vدرجه حفاظتIP65 بنابه تقاضاولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا