مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۱۰ طول شاخه ۶متر

680,010 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۱۲ طول شاخه ۶متر

816,240 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۱۴ طول شاخه ۶متر

961,590 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۱۶ طول شاخه ۶متر

1,112,070 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۱۸ طول شاخه ۶متر

1,269,390 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۲۰ طول شاخه ۶متر

1,531,020 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۴ طول شاخه ۶متر

284,430 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۵ طول شاخه ۶متر

345,990 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۶ طول شاخه ۶متر

407,550 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۷ طول شاخه ۶متر

477,090 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۸ طول شاخه ۶متر

546,060 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا

لوله (کانال) فلکسیبل باعایق پلی استرفشرده IFD سایز۹ طول شاخه ۶متر

646,380 تومان
قابل استفاده در مجتمع های تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و ....جهت توزیع و انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوعبهترین نوع کانال هوا برای داکت اسپیلتکاهش صدای تولیده شده از دمندهقابل استفاده در محیط هایی با فشارمتوسطجاذب رطوبت به علت وجود عایقجایگزین مناسب برای عایق پشم شیشهساختار یکنواخت درتمام طول کانالمقاوم در برابر رشد میکروب هاجلوگیری از افت فشارهوای عبوری و اصطکاک هوا