نمایش 1–12 از 102 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱۰کیلو وات ۱۵۰اسب ۱۰۰۰دور

137,760,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱۰کیلو وات ۱۵۰اسب ۱۵۰۰دور

118,650,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱۰کیلو وات ۱۵۰اسب ۳۰۰۰دور

100,800,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱کیلو وات ۱۵اسب ۱۰۰۰دور

15,855,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱کیلو وات ۱۵اسب ۱۵۰۰دور

13,440,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۱کیلو وات ۱۵اسب ۳۰۰۰دور

12,180,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۳۲کیلو وات ۱۸۰اسب ۱۰۰۰دور

147,000,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۳۲کیلو وات ۱۸۰اسب ۱۵۰۰دور

126,735,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۳۲کیلو وات ۱۸۰اسب ۳۰۰۰دور

138,810,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۵کیلو وات ۲۰اسب ۱۰۰۰دور

25,305,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۵کیلو وات ۲۰اسب ۱۵۰۰دور

16,905,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا

الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی ۱۵کیلو وات ۲۰اسب ۳۰۰۰دور

14,700,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالا ساخت ایران دارای روتور قفس سنجابی داراری استاندادرد ICE مناسب برای کار دائم درجه حفاظت IP55 روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور
کلاس حرارتی F فرکانس کار 50HZ ولتاژ نامی 380V درجه حفاظتIP65 بنابه تقاضا ولتاژغیراز 380ولت بنا به تقاضا