نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۲۵کیلو وات۱۵۰۰دور

2,373,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۳۷کیلو وات ۱۵۰۰دور

2,499,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۳۷کیلو وات ۳۰۰۰دور

2,499,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۵۵کیلو وات ۱۵۰۰دور

2,971,500 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۵۵کیلو وات ۳۰۰۰دور

2,556,750 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۷۵ کیلو وات ۱۵۰۰دور

3,102,750 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۰٫۷۵ کیلو وات ۳۰۰۰دور

3,060,750 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۱٫۱ کیلو وات ۱۵۰۰دور

3,759,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۱٫۱ کیلو وات ۳۰۰۰دور

3,202,500 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۱٫۵ کیلو وات ۱۵۰۰دور

4,095,000 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۱٫۵ کیلو وات ۳۰۰۰دور

3,874,500 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری

الکتروموتورموتوژن خازن داردائم(CR)بافرم آلومینیومی قدرت۲٫۲ کیلو وات ۱۵۰۰دور

5,076,750 تومان
دارای قدرت بسیار بالاساخت ایراندارای روتور قفس سنجابیداراری استاندادرد ICEدارای درجه حفاظت IP54مناسب برای کار دائممناسب فن ها و بلوور ها با نصب روی شفتکلاس حرارتی Fدارای فرکانس hz50روش تهویه IC41با پروانه خنک کننده پره های روتورولتاژ غیراز 220 ول بنا به تقاضاراندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک)مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و باسرعت ثابتمناسب دراستفاده از موازدی که الکتروموتور بدون بار راه اندازه شده*نامناسب برای کاردرحالت بی باری